Jacek Wawrzynek

Adwokat, współzałożyciel, partner zarządzający Kancelarią. Ukończył Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa w 1996 roku. Od tego czasu zdobył duże doświadczenie zarówno w sprawach bieżącej obsługi przedsiębiorstw polskich, jak i zagranicznych oraz posiada duże doświadczenie w sprawach karnych.

Od 1997 roku rozpoczął swoją aktywność prawniczą w firmie HPV „Electronic” Sp. z o.o., w której odpowiadał m.in. za:

 • bieżącą obsługę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami byli również obywatele państw obcych,
 • nadzór na całą siecią serwisową w całej Polsce dotyczącą warunków gwarancji i rękojmi,
 • koordynowanie procedur sprowadzania towarów z zagranicy dla potrzeb spółki,
 • nadzorowanie procedur certyfikacyjnych dotyczących artykułów handlowych spółki.

W 1999 roku rozpoczął pracę na stanowisku Asesora i Sędziego w Sądzie Rejonowym w Nysie, Opolu i we Wrocławiu – Śródmieście, w ramach pracy zajmował się m.in.:

 • rozstrzyganiem sporów z zakresu prawa karnego, cywilnego i pracy,
 • ponadto, nabył umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • nabył bieżącą znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego - karnego, prawa karnego materialnego i procesowego, wykroczeń, prawa pracy i prawa cywilnego,
 • nabył umiejętność prowadzenia dużych sporów sądowych, spraw wielowątkowych i skomplikowanych, pod presją czasu, mediów oraz nadzoru służbowego.

W roku 2004 rozpoczął indywidualną praktykę radcy prawnego od 2007 r. adwokacką, w ramach której wraz z zespołem kancelarii:

 • obsługuje podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w zakresie prawa cywilnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, w tym prowadzi wielu procesów sądowych,
 • nabył znajomość przepisów prawa administracyjnego - obsługa Urzędu Miasta Jawora, Urzędu Miasta Wrocławia, Urzędu Miasta Wschowa, Urzędu Miasta Szlichtyngowa, Urzędu Gminy Niechlów,
 • wyspecjalizował się w sprawach dotyczących sportu - obsługa Ministra Sportu, Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie i Komitetu Wykonawczego EURO 2012,
 • wyspecjalizował się w sprawach z zakresu przepisów dotyczących przyznawania dotacji w ramach środków pomocowych z Unii Europejskiej – obsługa Regionalnej Instytucji Finansującej,
 • prowadzi bieżącą obsługę spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym również w zakresie dochodzenia wierzytelności,
 • wyspecjalizował się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych i praktycznego ich wykorzystywania,
 • wyspecjalizował się w przepisach prawa karnego i wykroczeń oraz możliwości reprezentowania w tym zakresie podmiotów gospodarczych,
 • reprezentował Miasto Wrocław w sporze o ochronę dóbr osobistych z CBA,
 • reprezentował Radę Miejską w Świebodzinie przez WSA i NSA w sporze z Wojewodą Lubuskim w zakresie praw i obowiązków radnych miejskich,
 • ponadto, w ramach współpracy z dużą dolnośląską kancelarią prawniczą prowadził lub/i brał udział w następujących pracach i projektach:
  • obsługa prawna przedsiębiorstwa KOGENERACJA S.A. polegająca w szczególności na przygotowywaniu opinii prawnych, wykładni oraz informacji, dotyczących polskiego prawa oraz prawa wspólnoty Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień stosowania Prawa energetycznego, przygotowywanie oraz weryfikacja projektów umów typowych i nietypowych, których stroną jest KOGENERACJA, w tym wzorów umów oraz umów standardowych, obsługa prawna sporów zbiorowych pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, obsługa prawna w zakresie indywidualnego prawa pracy, obsługa prawna pracodawcy w kontaktach prawnych ze związkami zawodowymi, obsługa prawna procesów negocjacji umów, przygotowywanie projektów wewnętrznych dokumentów Spółki, w tym uchwał jej władz, komunikatów, zarządzeń i innych, a także wykonywanie innych prac i czynności wchodzących w zakres zwykłej obsługi prawnej,
  • obsługa prawna LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. w tym miedzy innymi przygotowywanie oraz weryfikacja projektów umów typowych i nietypowych, których strona ma być Klient oraz prowadzenie negocjacji treści tych umów, przygotowywanie projektów pism w toku postępowań administracyjnych, sądowych oraz skierowanych do kontrahentów Klienta oraz osób trzecich, przygotowywanie projektów wewnętrznych dokumentów Klienta.
  • obsługa prawna procesów inwestycyjnych prowadzonych przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., obsługa prawna postępowań przetargowych przeprowadzanych przez Klienta w trybie zamówień publicznych, wydawanie opinii, oraz informacji prawnych we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem polskiego prawa oraz prawa Wspólnoty Europejskiej, przygotowywanie oraz weryfikacja projektów umów typowych i nietypowych, a także wykonywanie innych prac i czynności wchodzących w zakres zwykłej obsługi prawnej,
  • obsługa prawna sporów zbiorowych pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi między innymi w imieniu KOGENERACJA S.A.,
  • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa budowlanego, ubezpieczeniowego i prawa pracy na rzecz firm budowlanych i deweloperskich,
  • tworzenie, łączenie oraz likwidacja spółek prawa handlowego oraz osobowych,
  • przygotowywanie umów akcjonariuszy i udziałowców,
  • obsługa walnych zgromadzeń (w tym przygotowywanie dokumentów i prowadzenie), rad nadzorczych i zarządów.

Adwokat Jacek Wawrzynek był arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Prowadził spór arbitrażowy przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w zakresie prawa telekomunikacyjnego.

Prowadził bieżącą obsługę prawną sieci aptek Magiczna w zakresie prawa farmaceutycznego.

Prowadzi obsługę takich podmiotów jak ZG Lighting sp. z o.o.

Współpracuje z Syndykiem w zakresie likwidacji przedsiębiorstw PKS w Dzierżoniowie, Domea sp. z o.o., Merona Sp. z o.o.